Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Cel studiów:

Przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej zgodnej z założeniami nowoczesnej metody Human Resources Management. HRM postrzega ludzi jako cenne źródło sukcesów firmy i proponuje strategiczne, dalekowzroczne podejście do kierowania i rozwoju zasobów ludzkich. Program Studiów uwzględnia szczególnie takie zagadnienia jak: porozumiewanie się i komunikacja w firmie, pozyskiwanie pracowników, kierowanie i przywództwo, motywowanie.

Dzięki różnorodności zajęć (wykłady, seminaria, warsztaty) uczestnicy zostaną zapoznani zarówno z teoretycznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi, jak i otrzymają możliwość przećwiczenia i udoskonalenia zdobytych umiejętności  w praktyce.

Adresaci:

Studium to adresowane jest do menedżerów, praktyków HRM, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników działów kadr, doradców personalnych, ale także do wszystkich tych osób, które pragną zdobyć umiejętności kierowania i zarządzania ludźmi.
Osoby, które chcą pogłębić i doskonalić zdobyte już umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi zapraszamy na studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menadżerów.

Korzyści:
 • Uczestnicy studiów zdobędą odpowiednią wiedzę oraz umiejętności praktyczne, niezbędne do prowadzenia efektywnej strategii personalnej w przedsiębiorstwie. Dowiedzą się w jaki sposób motywować podwładnych i oszczędzać swój czas oraz jak najskuteczniej komunikować się z zespołem, tak aby osiągać najlepsze wyniki. Nabędą cenną dzisiaj wiedzę w jaki sposób redukować poziom stresu w zespole i skłaniać pracowników do efektywnej pracy.
 • Zagadnienia poruszane w ramach studiów pozwolą słuchaczowi Studiów na poznanie i zrozumienie społecznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poza zdobyciem wiedzy na temat stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy, słuchacz będzie mógł doskonalić swoje umiejętności społeczne potrzebne tak w codziennej pracy z ludźmi, jak i w kierowaniu zespołem.
 • Ukończenie Studiów daje uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji, które określa się mianem menedżera personalnego.
Ramowy program:

TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH – zajęcia w formule grupy otwarcia (20 godz.)

 • Koło komunikacji
 • Schemat komunikacji i źródła barier
 • Narzędzia skutecznego komunikowania się: aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie, empatyczne słuchanie
 • Style komunikowanie się
 • Analiza zachować i kształtowani nawyków celowej aktywności
 • Metody kształtowania zachowań
 • Trening zachowań – podstawowe definicje, formy i rodzaje

EFEKTYWNE PRZYWÓDZTWO (20 godz.)

 • Efektywność funkcjonowania organizacji w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Istota przywództwa – rola lidera
 • Modelowe style przywództwa i ich uwarunkowania
 • Kreatywne style przywództwa
 • Przywództwo a typologia pracownika/zespołu
 • Zarządzanie skoncentrowane na rezultat
 • Wyznaczenie celów i delegowanie uprawnień

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW (18 godz.)

 • Analiza potrzeb i planowanie zatrudnienia
 • Podstawowe założenia i narzędzia rekrutacji
 • Modele kompetencji pracowników
 • Analiza dokumentów i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Assessment center

OCENA I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW (20 godz.)

 • Motywowanie i ocena jako podstawowe narzędzia pracy lidera
 • Skuteczne/nieskuteczne motywowanie
 • Finansowe i pozafinansowe motywatory i demotywatory – zasady zastosowania „kija i marchewki”
 • Typologia pracowników w kontekście relacji poziomu kompetencji do poziomu motywacji – indywidualizacja wsparcia
 • Konstruktywna ocena jako narzędzie motywacji
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Prowadzenie rozmów oceniających z podwładnymi
 • Trudne decyzje odpowiedzialnego szefa - przekazywanie informacji trudnych

BUDOWANIE ZESPOŁU (20 godz.)

 • Istota zespołowości
 • Korzyści pracy w zespole – efekt synergii
 • Typologia zespołów w oparciu o dwa wymiary: siła więzi i zadaniowość
 • Dynamika procesu grupowego – kierunki rozwoju
 • Role podejmowane przez członków zespołu
 • Działania sprzyjające efektywnemu funkcjonowaniu zespołu
 • Mechanizmy zespołowe
 • Układanka osobowości w zespole
 • Skuteczne komunikowanie się w zespole
 • Źródła sytuacji trudnych w pracy w zespole
 • Style reagowania na sytuacje trudne
 • Budowanie współpracy – w poszukiwaniu win-win

PERSONAL BRANDING (20 godz.)

 • Autoprezentacja i budowanie wizerunku
 • Efekt 1 wrażenia
 • Reguły wpływu społecznego
 • PR w organizacji
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Język ciała
 • Profesjonalny wizerunek w biznesie

SZKOLENIA I DOSKONALENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW (20 godz.)

 • Rozwój i doskonalenie pracowników – diagnozowanie potrzeb rozwojowych, programy naprawcze
 • Planowanie szkoleń w organizacji
 • Rola trenera wewnętrznego
 • Specyfika uczenia się osób dorosłych
 • Planowanie szkoleń z zastosowaniem cyklu Kolba
 • Konwencjonalne i kreatywne metody prowadzenia szkoleń
 • Ewaluacja działań szkoleniowych

COACHINGOWE METODY ZARZĄDZANIE (20 godz.)

 • Coaching jako  styl zarządzania zasobami ludzkimi
 • Coaching jako sztuka zadawania pytań
 • Modele prowadzenia rozmów w oparciu o zasoby
 • Koło Priorytetów
 • Model GROW
 • Model Wizja-Strategia_Determinacja
 • Dialog motywacyjny w rozwoju kompetencji pracowników

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ (20 godz.)

 • Rodzaje zmian w organizacji
 • Rola menadżera w procesie wprowadzania zmian
 • Zachowania pracowników w procesie zmian
 • Budowanie pozytywnego nastawienia do zmian
 • Efektywne komunikowanie zmian
 • Minimalizowanie oporu pracowników wobec zmian
 • Twórcze motywowanie pracowników do zmian

SEMINARIUM DYPLOMOWE (20 godz.)

Forma zaliczenia:
 • Praca dyplomowa
 • fakultatywnie prezentacja pracy dyplomowej lub przeprowadzenie rozmowy oceniającej, motywującej lub coachingowej z pracownikiem (nagranie wideo) połączonej z prezentacją nagrania i udzieleniem informacji zwrotnej
Czas trwania studiów:
 • 2 semestry
 • 198 godzin
Aktualności

KONTAKT

Regionalny Ośrodek Edukacyjny WSG w Zgorzelcu
tel. 609-528-727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Siedziba ROE:
ul. Powstańców Śląskich 1
Zgorzelec 59-900

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • BZWBK
 • PIT
 • Sunrise System
 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 • Inter Club Femina
 • Bogatyńskie Stowarzyszenie Diabetyków Insulinka
 • Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki