Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Cel studiów:

Przygotowanie kadry menedżerskiej do efektywnego zarządzania placówkami służby zdrowia. Skutecznie zarządzać nimi mogą jedynie menedżerowie profesjonalnie przygotowani, posiadający zarówno wiedzę w zakresie funkcjonowania jednostek służby zdrowia, ich restrukturyzacji i przekształcania, wdrażania jakości i zarządzania personelem, ale również umiejętność analizowania i prawidłowego odczytywania potrzeb rynku.

Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zarządzania marketingowego, zarządzania przez jakość (akredytacja, system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000), kierowania zespołami pracowniczymi oraz kształtowania praktycznych umiejętności, niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych. Profilowanie programu studium przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo - dydaktyczni, jak i menedżerowie z zakładów opieki zdrowotnej.

Uzyskiwane uprawnienia:

Słuchacz uzyskuje niezbędną wiedzę i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach służby zdrowia.

Adresaci studiów:

Słuchaczami studiów są między innymi menedżerowie służby zdrowia kierujący publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, pracownicy wydziałów zdrowia, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy działów administracji zakładów opieki zdrowotnej, pracownicy instytucji ubezpieczeń zdrowotnych, a także te osoby, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest kompetencja w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia.
Studium przeznaczone jest dla osób prowadzących własną działalność oraz pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W studium może uczestniczyć personel medyczny zajmujący stanowiska kierownicze lub chcący je zajmować w przyszłości, oraz osoby, które nie mają wykształcenia medycznego a są odpowiedzialne za zarządzanie zakładem. Studium jest także skierowane do osób kończących uczelnie, przygotowując ich do zajęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.

Ramowy program studiów:

W czasie dwóch semestrów zajęć słuchacze uczestniczą m.in. w wykładach, seminariach i laboratoriach. Zakres tematyczny obejmuje m.in. przedmioty menedżerskie jak: kierowanie w zakładach opieki zdrowotnej, sztuka negocjacji i mediacji czy zasady tworzenia biznes planu; przedmioty ogólnoekonomiczne: podstawy gospodarki rynkowej, rachunkowości, zarządzanie finansami oraz przedmioty kierunkowe z zakresu ochrony zdrowia.

 1. Biznesplan dla zakładu opieki zdrowotnej
 2. Etyka w jednostkach ochrony zdrowia
 3. Fundusze strukturalne w ochronie zdrowia
 4. Gospodarka lekiem i elementy farmakoekonomii
 5. Gra w przedsiębiorstwo
 6. Marketing usług medycznych
 7. Nadzór sanitarno – epidemiologiczny i zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta
 8. Negocjacje
 9. Podstawy organizacji i zarządzania w instytucjach
 10. Podstawy prawne działalności w zakresie opieki zdrowotnej
 11. Podstawy rachunkowości w jednostkach ochrony zdrowia
 12. Prawo pracy
 13. Promocja zdrowia
 14. Public Relations w ochronie zdrowia
 15. Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia
 16. Seminarium Dyplomowe
 17. Strategia zarządzania i planowania w jednostkach ochrony zdrowia. Zarządzanie strategiczne
 18. Strategie kontraktowania świadczeń medycznych
 19. Systemy informacyjne i informatyczne oraz ich zastosowanie w zarządzaniu służbą zdrowia
 20. Systemy ubezpieczeń w ochronie zdrowia
 21. Wybrane psychospołeczne aspekty zarządzania
 22. Zarządzanie jakością w służbie zdrowia
 23. Zarządzanie zasobami ludzkimi i motywowanie pracowników
Forma zaliczenia:

GRA W PRZEDSIĘBIORSTWO (wirtualny zakład opieki zdrowotnej) – jako nowoczesna forma dydaktyki szkoły wyższej polegać będzie na rozwiązaniu przez słuchaczy zadania typu „case study”, związanego z funkcjonowaniem zakładu opieki zdrowotnej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT. Uczestnicy gry będą podejmowali szereg decyzji związanych z prowadzeniem wirtualnego zakładu opieki zdrowotnej, podobnych do tych, które muszą podejmować menedżerowie jednostek ZOZ działających w rzeczywistości. Wyjątkowym walorem tej formy zaliczenia jest realizm sytuacji i konieczność zespołowego podejmowania strategicznych decyzji, które na ostatecznej prezentacji umożliwią komisji ocenę wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi zdobytych podczas nauki na studiach podyplomowych.

Czas trwania studiów:
 • 2 semestry
 • 200 godzin
Aktualności

KONTAKT

Regionalny Ośrodek Edukacyjny WSG w Zgorzelcu
tel. 609-528-727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Siedziba ROE:
ul. Powstańców Śląskich 1
Zgorzelec 59-900

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • BZWBK
 • PIT
 • Sunrise System
 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 • Inter Club Femina
 • Bogatyńskie Stowarzyszenie Diabetyków Insulinka
 • Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
© 2022 Wyższa Szkoła Gospodarki