Kadry i Płace - Prawo i praktyka

Kadry i Płace - Prawo i praktyka

Cel studiów:

Przekazanie uczestnikom wiedzy o charakterze specjalistycznym oraz nabycie przez nich umiejętności praktycznych z zakresu nawiązania oraz trwania stosunku pracy, stosunków pozakodeksowych, zasad naliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na wykonywanie funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych.

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby zatrudnione oraz poszukujące zatrudniania w działach kadrowo płacowych urzędów, instytucji publicznych, firm prywatnych. Uczestnictwo w studiach może być również atrakcyjna dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie sporządzać dokumentację kadrowo płacowe.

Korzyści dla słuchaczy:

Uczestnicy studiów moją możliwość poznania lub pogłębienia wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeń i podstawowych regulacji podatkowych. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, absolwenci studiów podyplomowych będą mogli świetnie radzili sobie z równymi aspektami kadrowo płacowego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym. Umiejętne wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce pozwoli im na samodzielne i profesjonalne wykonywanie prac w pionie kadrowo-płacowym.

Kadra:

Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, warsztatów, case study oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcami studiów podyplomowych są osoby na co dzień zajmujące się praktycznymi aspektami spraw kadrowo-płacowych. Posiadają wieloletnią praktykę gospodarczą, są jednocześnie znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem w prowadzeniu studiów podyplomowych, szkoleń i treningów doskonalących. Dynamiczna i aktywizująca uczestników forma prowadzenia zajęć pozwoli na wyćwiczenie umiejętności rozwiazywania problemów zarówno przedstawianych przez wykładowcę jak i podnoszonych na bieżąco przez słuchaczy.

Ramowy program:

Pracownicze formy zatrudnienia

 • Stosunku pracy (podmiot, przedmiot, treść)
 • Umowy o pracę – rodzaje
 • Kształtowanie treści umowy o pracę
 • Zakaz konkurencji w stosunkach pracy
 • Zatrudniania z wykorzystaniem środków z funduszy zewnętrznych
 • Analiza wzorców umownych

Pozapracownicze i nietypowe formy zatrudnienia

 • Umowy cywilnoprawne na podstawie których może być świadczona praca
 • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
 • Samozatrudnienie
 • Nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego: umowa o pracę tymczasową, telepraca
 • Analiza wzorców umownych

Urlopy i uprawienia rodzicielskie

 • Urlopy
 • Uprawnienia macierzyńskie
 • Uprawnienia ojcowskie
 • Zasady zatrudniania kobiet w ciąży
 • Analiza wzorców dokumentacji

Ustanie stosunku pracy

 • Rozwiązanie stosunku pracy

Zasadność rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia

 • Wygaśnięcie umowy o pracę
 • Obowiązki pracodawcy związane z ustaniem stosunku pracy
 • Analiza wzorów dokumentów oraz orzecznictwa związanych z rozwiązaniem umowy o pracę (warsztaty)

Mediacje i negocjacje w warunkach zatrudnienia

 • Negocjowanie z podmiotami indywidualnymi
 • Negocjowania z podmiotami zbiorowymi
 • Mediacje w stosunkach pracy

Czas pracy

 • System, rozkład oraz okres rozliczeniowy czasu pracy
 • Planowanie czasu
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Czas pracy szczególnych grup zawodowych
 • Dokumentowanie czasu pracy
 • Analiza orzecznictwa i interpretacji prawnych
 • Czas pracy w warunkach szczególnych
 • Planowanie i rozliczanie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy - warsztat

Stosunek pracy - wybrane problemy

 • Związki zawodowe w zakładzie pracy
 • Zwolnienia grupowe
 • Mobbing i dyskryminacja w stosunku pracy.
 • Zasady zatrudniania cudzoziemców
 • Tajemnice: służbowa, zastrzeżona, poufna, państwowa
 • Obieg dokumentów związanych z tajemnicami
 • Akty prawa wewnętrznegoObowiązki dokumentacyjne zakładu pracy
 • Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Akta osobowe pracownika
 • Pozostałe dokumenty dotyczące stosunku pracy (karta wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy)
 • Przechowywanie dokumentacji pracowniczej
 • Wzorcowa dokumentacja – analizaOdpowiedzialność pracodawcy
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Odpowiedzialność za działania wbrew obowiązkowe zbiorowego prawa pracy
 • Odpowiedzialność za niedopełnienie wytycznych BHP
 • Ubezpieczenie w stosunku pracy i przy umowach cywilnoprawnych
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Inne należności pobierane przez ZUS
 • Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego wypadkowego
 • Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Dokumentowanie ubezpieczeń

Płace i ewidencja księgowa

 • Składniki i systemy wynagrodzenia za pracę
 • Wynagrodzenie za czas choroby, niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe, porę nocną
 • Termin, forma, miejsce wypłaty wynagrodzenia za pracę
 • Potrącenia i odprawy
 • Podróże służbowe
 • Zagadnienia podatkowe
 • Obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Podstawy opodatkowania wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń pracowniczych
 • Inne podatki (VAT, od nieruchomości)

Ubezpieczenie Społeczne i świadczenia socjalne

 • Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego dla osób podlegających ubezpieczeniu
 • Świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego (ustalanie prawa do zasiłków, ustalanie podstawy wymiaru zasiłków)
 • Zakładowe fundusze świadczeń socjalnych
 • Zagadnienia obowiązkowych wpłat na PFRON

Ubezpieczenie zdrowotne

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym i finansowania składek
 • Wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne – podstawa obliczanie
 • Zbieg tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego

Kontrola w sprawach kadrowo-płacowych

 • Przygotowania do kontroli
 • Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego
Forma zaliczenia:
 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca podyplomowa - projektowa
Ilość godzin:
 • 200
Aktualności

KONTAKT

Regionalny Ośrodek Edukacyjny WSG w Zgorzelcu
tel. 609-528-727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Siedziba ROE:
ul. Powstańców Śląskich 1
Zgorzelec 59-900

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • BZWBK
 • PIT
 • Sunrise System
 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 • Inter Club Femina
 • Bogatyńskie Stowarzyszenie Diabetyków Insulinka
 • Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki